Koordinering av kliniske studier - kontraktspart

Innovest tilbyr seg å koordinere og være kontraktspart i oppdrags- og bidragsforskning innenfor kliniske studier fortrinnsvis for utprøving av legemidler. Dette er en service for å avlaste både helsepersonell og industri. Innovest oppretter en forskningskonto, med et prosjektnummer, og deltar i det administrative arbeidet med det kliniske studiet.

Assistanse fra Innovest

• Hjelp til å budsjettere et nytt prosjekt
• Innhente pristilbud fra apotek, laboratorium, radiologisk avd. osv.
• Kontraktsutarbeidelse
• Framlegging av hovedtall for firma; forhandlinger
• Fakturering av firma i henhold til progresjon i studien
• Betaling av innkommende regninger (må adresseres til Innovest AS)
• Utbetaling av lønn/honorar til prosjektmedarbeidere

• Refusjon av reiseutgifter til studiedeltakere og prosjektmedarbeidere
• Fordeling av prosjektmidler
• Rapportering: Økonomisk oversikt over faktiske inntekter/utgifter til utprøver

og som for enhver forskningskonto:

• føre regnskap
• kjøre lønn/refundere reiseregninger
• arbeidsgiveransvar for medarbeidere lønnet i et forskningsprosjekt

Innovest bør involveres så tidlig som mulig i en klinisk studie, slik at alt det administrative er på plass til studien har fått de nødvendige godkjennelser av Etisk komite, Statens Legemiddelverk, og at studien er meldt til Helse Bergens lokale personvernombud / NSD ved andre HF. Prosjektkoordinatorene fra Innovest ber om å få tilsendt protokoll og evt. Manualer, samt utkast til kontrakt. Videre må Innovest bli informert om hvilke andre avdelinger på sykehuset som skal være involvert i studien.

Innovest oppfordrer nye utprøvere / studiesykepleiere / andre i teamet om å delta på kurs i "God klinisk utprøvingspraksis" (ICH/GCP). her ser du neste kurs på Haukeland. Studiesykepleiere er også velkommen til å bli med i "Nettverk for studiesykepleiere" ved Haukeland universitetssykehus.