Nye rutiner for bilagsgodkjenning

De nye rutinene innebærer at alle bilag skal være signert av kontoeier og attestert av nærmeste overordnede eller i henhold til avtalt delegering, samt godkjent for utbetaling hos Innovest.

Rutinene er etablert for å sikre en forsvarlig forvaltning i tråd med aksjelovens bestemmelser, samt gjeldende krav og sammenlignbar forvaltningspraksis i eierinstitusjonene.

Styret i Innovest besluttet i mars 2013 å endre kontostrukturen i selskapet. Dette innebærer at eksisterende PK og AK-konti avvikles og at det opprettes nye konti i henholdsvis Universitetet i Bergen, Helse Bergen og Innovest. Hos Innovest har vi gleden av å tilby nye Forskerkonto som erstatning for PK / AK, se kontoavtalen her (avtalen er sendt til HB og UiB for uttalelse og kan få mindre endringer).

. Prosjektkontoene, som regel for kliniske studier fra eksterne oppdragsgivere, fortsetter som før.  

 

Innovest iverksatte i forbindelse med endring av kontostruktur, med hjemmel i aksjelovens §§ 6-12 og 6-14, nye rutiner for godkjenning av kostnader som skal belastes PK- og AK-kontiene, herunder godkjenning av timelister knyttet til lønnsutbetalinger.

 

Bestemmelsene i aksjeloven omhandler styrets og daglig leders ansvar for å sikre at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.