Nye rutiner for bilagsgodkjenning

De nye rutinene innebærer at alle bilag skal være signert av kontoeier og attestert av nærmeste overordnede eller i henhold til avtalt delegering, samt godkjent for utbetaling hos Innovest.

Rutinene er etablert for å sikre en forsvarlig forvaltning i tråd med aksjelovens bestemmelser, samt gjeldende krav og sammenlignbar forvaltningspraksis i eierinstitusjonene.

Les mer...

Forskningskontoer

Innovest tilbyr forskere og andre involverte i forskning å opprette forskningskonto. Midlene som står på en forskningskonto er ubeskattede forskningsmidler som skal benyttes til å fremme forskning og utvikling. Kontohaver, vedkommende som inngår avtale om forskningskonto, har råderett over pengene. Kontohaver skal informere sin overordnede om at det er opprettet forskningskonto hos Innovest.

e-Innovest: Nettbaserte "kontoutskrifter"!

1. juni 2012  en merkedag hos Innovest; den nye nettbaserte rapporteringen for forskningskontoene PK/AK var klar. Den gir forskerne lesetilgang til sin egen forskningskonto, slik at en kan klikke inn og se på kontoopplysninger på denne nettsiden. Forskerne mottar e-post med brukernavn og passord.

Foreløpig er det kun lesetilgangen til rapportene som er klare. Vi vil åpne for·flere funksjoner, men dette vil vi komme tilbake med mer informasjon om. Les også: Infobrev_april12.pdf , Visma_bruksanvisning.pdf

Les mer...

Om bruk av forskningskonto

Hvordan brukes en forskningskonto?

Innskudd
Ved innskudd på forskningskontoen foretrekker Innovest AS å sende faktura på kontohavers vegne. Kontohaver må sende oss fakturagrunnlag med nødvendige opplysninger. Innovest trekker 5 % administrasjonsgebyr fra innskudd på PK.

Utgifter
Midlene på forskningskontoen skal benyttes til utgifter i forbindelse med forskning og utvikling. Fakturaer som skal belastes forskningskontoen attestert og merkes med kontonummer (PK) før de sendes Innovest.

Ansettelse av forskningsmedarbeider/utbetaling av lønn
Forskere har ofte behov for å ansette medarbeidere for en periode, og dette kan gjøres via Innovest. Det blir da utarbeidet en arbeidsavtale, og lønn/honorar utbetales den 12. hver måned. Den ansatte vil i hovedsak få de samme rettigheter som ansatte hos Helse Bergen HF. Ved utbetaling av lønn, og reiseregninger som må innberettes, belastes forskningskontoen med et administrasjonsgebyr på 5 % av brutto beløp.

Informasjonsplikt
Kontohaver har informasjonsplikt ovenfor sin arbeidsgiver. Nærmeste overordnede leder skal informeres om at konto er opprettet, og saldo skal oppgis for hvert nytt år.

e-Innovest
Fra 1. juli 12 kan kontohaver logge seg inn på den nye nettbaserte løsningen for å sjekke saldo, se på bilag osv. Det kommer flere funksjoner på e-Innovest fra august 2012.